Zde najdete různé seznamy ohrožených druhů. Kliknutím na odkaz nebo obrázek se dostanete na příslušný seznam.

V sekci články najdete také text o ochraně hmyzu.

Zákonem chráněné druhy hmyzu v ČR

Druhy hmyzu chráněné u nás zákonem jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. Jsou rozděleny do tří skupin podle stupně ohrožení, které však nejsou ve vyhlášce definované. Vyhláška byla v roce 2006 novelizována pod číslem 175/2006 Sb. s platností od 8.5.2006. Na stránkách hmyz.net jsou tyto chráněné druhy označené symbolem § v barvě příslušného stupně ohrožení.

Evropsky významné druhy - Natura 2000

Do ochrany životního prostředí se promítl i náš vstup do Evropské unie, která vypracovala seznam celoevropsky chráněných druhů a území, na nichž se vyskytují a kde jsou předmětem ochrany. Jde o tzv. evropsky významné druhy a systém lokalit Natura 2000. A právě v souvislosti se zavedením tohoto systému v České republice došlo k novelizaci vyhlášky č. 395/1992 Sb. se seznamem zákonem chráněných druhů a přibyly na něj některé evropsky významné druhy, které u nás dosud chráněné nebyly. Tím se staly chráněnými na celém území ČR, nejen v příslušných lokalitách systému Natura 2000.

Červený seznam ohrožených druhů

Světový svaz ochrany přírody (IUCN) sestavuje a spravuje tzv. červený seznam ohrožených druhů, na němž je v současnosti zapsáno asi 16 tisíc druhů živočichů, rostlin a hub. V něm lze prostřednictvím webového formuláře provádět vyhledávání podle různých kritérií, a tak je možné sestavit seznam těch celosvětově ohrožených druhů hmyzu, které žijí v České republice.

Červený seznam ohrožených druhů bezobratlých České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala v roce 2005 červený seznam bezobratlých v České republice, který je výsledkem pečlivé práce mnoha desítek odborníků a obsahuje několik tisíc druhů hmyzu, které podle kritérií IUCN spadají do některé z kategorií ohrožení. Seznam nepředstavuje právní normu, ale stanovisko odborníků k situaci jednotlivých skupin a druhů. Seznam naznačuje, že některé druhy jsou ve výše uvedené vyhlášce č. 395/1992 Sb. neodůvodněně. Na červeném seznamu jsou například uvedeny i druhy, které se podle nejnovějších poznatků v České republice už nevyskytují. Je mezi nimi i 17 druhů uvedených na vyhlášce (před novelizací v roce 2006) a naopak okolo 10 druhů z vyhlášky je považováno za natolik početné, že v červeném seznamu nejsou.

Bernská úmluva Rady Evropy

Bernská úmluva má za cíl ochranu živočichů a rostlin celoevropského významu, jejich stanovišť, zejména ohrožených druhů, stěhovavých druhů a druhů, jejichž ochrana vyžaduje celoevropskou spolupráci. Úmluva byla podepsána v roce 1979 a Česká republika k ní přistoupila v roce 1997, byť s určitými výhradami (netýkají se hmyzu), a v platnost u nás vstoupila 1. června 1998. Součástí úmluvy jsou seznamy přísně chráněných a chráněných druhů živočichů.

Úmluva CITES

Celým jménem je to Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Jejím účelem je kontrola mezinárodního obchodu ohroženými druhy živočichů a rostlin ze strany signatářských zemí (je jich přes 160), aby se docílilo ochrany ohrožených duhů před úplným vyhubením následkem bezohledného získávání pro obchodní účely. Úmluvu CITES tvoří 3 přílohy (CITES I - III), seznamy druhů, kde je zahrnuto celkem 28 000 druhů rostlin a 5 000 druhů živočichů, jejichž populace jsou negativně ovlivňovány mezinárodním obchodem.